energiebeheersing voor iedereen
ALGEMENE VOORWAARDEN
 

1. Enkel de hierna volgende voorwaarden, alsook de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Zowel schriftelijke als telefonische bestellingen die schriftelijk door ons zijn bevestigd houden volledige acceptatie in van de algemene en bijzondere voorwaarden.
 

2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden, alsook van de bijzondere voorwaarden, en van onze offerte zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk door ons aanvaard.
 

3. Onze offertes houden geen enkele aankoopverplichting in en zijn 1 maand geldig. De geldigheid van een offerte komt onmiddellijk en zonder kennisgeving te vervallen wanneer de opdracht om wettelijke of technische redenen verschilt van wat mondeling of schriftelijk werd besteld door de klant of wanneer de aard en inhoud van de opdracht wijzigt onder invloed van nieuw geldende wetgeving die van toepassing is op de opdracht.
 

4. Bestellingen, ongeacht of ze ons rechtstreeks worden overgemaakt of via onze commerciële afgevaardigden, worden slechts beschouwd als definitief nadat zij door ons zijn aanvaard.
 

5. De facturen moeten betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 15% per jaar, alsmede een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag, onverminderd de hoofdsom, nalatigheidsintresten, alle innings- aanmanings- en vervolgingskosten, met een minimum van 50,00 euro, als schadebeding. Vermelde schadevergoeding is verschuldigd teneinde de dienstverstrekker te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke kosten, tijdverlies, administratiekosten en erelonen.
 

6. Gedeeltelijke factureringen zijn toegelaten.
 

7. De klant zal zijn klachten met betrekking tot de geleverde diensten per aangetekend schrijven kenbaar maken aan de dienstverstrekker binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum.
 

8. Wanneer op verzoek van de klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon, blijft diezelfde klant echter verantwoordelijk en borg voor de betaling van de volledige factuur.
 

9. In geval de solvabiliteit van de klant zou verminderen, of indien daar gevaar voor bestaat, of indien zijn juridische of financiële toestand zou veranderen, behouden wij ons het recht voor om eventueel de lopende contracten te beëindigen of om waarborgen te eisen. Dit geldt ook voor politieke gebeurtenissen, economische moeilijkheden, wettelijke of administratieve maatregelen waardoor de overdracht van gelden rechtstreeks of onrechtstreeks zou worden verhinderd of vertraagd.
 

10. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van 50,00 euro.
 

11. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of niet toepasbaar zou zijn, blijven de andere bepalingen wel geldig.
 

12. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.